11/16/2020

Chiều San Francisco

 


CHIỀU SAN FRANCISCO


Ba mươi năm quay về chốn cũ

Cựu Kim Sơn thức ngủ bao lần

Nắng hanh chiều còn quyện sương thu

Con sóng vỗ ngày đêm mấy bận...


Đỉnh trời dải phù vân bãng lãng

Đáy đại dương trầm mặc âm âm

Dạ u hoài trăm mối ngổn ngang

Bất đắc chí cam đời du tử


Ta viễn khách đa đoan cuộc lữ

Cánh chim bằng luân lạc trầm kha

Vọng cố quốc bên cầu tư lự

Lấy tha hương chốn tạm làm nhà


Âm triều vỗ cát pha sắc nắng

Cựu Kim Sơn biển ngọc cát ngà

Trơ gốc cội giữa trời hoang vắng

Lọn sóng cào xước nửa hồn ta...


Ba mươi năm tưởng chừng vẫn lạ

Biển vỗ về ru mộng hồi hương

Em ngồi đó vấn vương chi tá

Ta đứng đây thương nhớ quê nhà...


Đỗ Lan Chy. San Francisco Nov2020