8/25/2020

Nhập Thất

 


NHẬP THẤT 


Chưa bước lên Cô Tô đài

Đã nghe Tây Thi xé lụa

Tay níu giang san Phạm Lãi

Còn đâu... Việt bán Hán mua!


Diều Hâu, Lừa lọc hơn thua

Đất tha hương mùa ly loạn

Giặc Cờ Đen còn ngập ngụa

Sứ quân thập nhị tan hoang...


Ta về; nhập thất cầu kinh

Đàn tràng tứ phương gió lộng

Bão lửa tàn cơn, an tịnh

Tam muội hỏa hòa tâm không


Tịnh Am treo miễn chiến bài

Sơn tùng nẩy đóa Vô Ưu

Kim Cang bụi vàng xa ngái

Hư tâm hóa giải oán cừu...


thảovânamhoànghoalũng

VuLanBồnPhậtLịch2564

SanJoseCaliforniaAugust242020

dzuylynh
No comments:

Post a Comment