3/24/2019

Bến Giác

Khởi một niệm nhất tâm bấn loạn
Khởi muôn duyên luân hoán phan duyên
Trong lòng đã luyến mong cầu
Làm sao tự tại lắng sâu tâm toàn
Cuộc thế vạn sắc loang ảo ảnh
Tập tu vạn pháp vẽ muôn tranh
Giọt sương lóng lánh trong ngần
Đóa Vô Ưu dễ há phần riêng ta
Bến mê cõi ta bà ức vạn
Trần gian xa bến giác ngàn trùng
Bến mê bến giác trùng phùng
Chướng duyên cộng nghiệp mịt mùng tâm tu
Sáng khởi niệm công phu tinh tấn
Chiều nghỉ tu hú rấn nửa đêm
Bởi vô minh chất chồng thêm
Ngón tay Phật chỉ xuyên thềm trăng rơi!


Minh Văn .tháng ba hỉ xả

No comments:

Post a Comment