4/28/2018

Cho Chồi Non Xanh Mãi Ngàn Sau

Giấy có rách; giữ lề cho sạch
Cây có già; chồi giữ cho xanh
Mai sau thân cỗi mục cành
Thờ ơ - mất gốc- đoạn đành được sao?

Chọn cây yêu đất nước vẹn bề
Cắt cành nào ngọn hướng về Nam
Nhúng vô hỏa diệm dung nham
Mai sau hậu duệ đủ kham vườn nhà

Nhựa tài đức truyền từ cây gốc
Chí hùng anh thấm đọt cắt cành
Chuyển giao sứ mệnh chưa thành
Cho cây hậu duệ đồng hành mai sau

Cớ sao cứ phải u sầu mãi?
Mạt vận rồi đến lúc thái lai
Đã thôi lên núi xuống đoài
Phải lo gầy dựng tương lai giống nòi!


thảovânam hạtuầnthángtư 2018. dzuylynh
No comments:

Post a Comment