10/12/2015

Ẩn Cư


thâm sơn mờ ẩn chân lam
trần gian vay tạm chốn này
thảnh thơi tháng ngày vô tận
công hầu bụi ngấn phù vân

ung dung nhấp chén trà bần
nhớ chi giả thân hư huyễn
giang hà dong thuyền nan lướt
xa lìa ô trược nhục vinh

ra đi bình minh vừa chớm
quay về đã dợm hòang hôn
hạc dã đầu non mới lượn
mới hay tóc nhuốm sương rồi...

bện cỏ tiêu sơ làm gối
đan lá tùng sơn làm mền
vớt cánh rong lên làm vách
chẻ rừng lợp cốc làm am 

vẫy vùng đông bắc tây nam
hả hê trần phàm một chốn
vó câu dặm trường đã mỏi
ta về một cõi bình an


.dzuy lynh.