8/01/2015

Tỳ NgưuTỲ NGƯU
thơ đỗlanchyThanh Ngưu Đam Lão (老聃) đã xa đưa 
Tỳ Ngưu ngang ngữa sớm chiều trưa
Anh hô phong chắn trời thưa
Em còn hoán vũ gió mưa gọi về?
Chiến mã đã tứ bề dong ruổi
Tráng sĩ hề bẻ kiếm ngang chuôi
Chia tay dưới cội bồ đề
Thay lời ước hẹn xuân thề lưu vong
Mã ô nhạc ngựa hoài mong?
Tỳ ngưu xưa vẫn ngóng trông dặm ngàn
Xác tẩm hận sa tràng quan tái
Phách hồn còn xa ngái thiên nhai
Nhan xưa nhạt dấu trang đài
Níu mây anh vẽ nét ngài cho em 
Trúc xanh đổ bên rèm một bóng
Lan tým trầm sương đọng ngoài biên
Cầu xin hồn nước hiển linh
Phất thanh kiếm lịnh anh linh phò trì
Chờ nhau phút tương nghì sông núi
Vần thơ thay mũi đạn hòn tên
Dẫu trời đất có chông chênh
Dẫu anh em có lênh đênh một đời...