6/04/2015

Một Chốn Bình An


 xin cho một ánh lửa hồng
tháp thanh củi tắt bềnh bồng phù sinh
gió không lay ngọn tâm bình
triều âm lắng bọt sóng tình ngả nghiêng
xin cho một chốn uyên nguyên
nghe lời chim hát huyên thuyên giữa rừng
ai treo nhật nguyệt lưng trời
ai chờ sao rụng nửa vời thiên thu


phù vân.hoànghoalũngJune42015