5/04/2015

Không

em đến khai từ duyên hạnh ngộ 
vai mang bình bát nước cam lồ 
rửa chốn trần gian đầy thống khổ 
ta dành trút chật mấy hồ lô

không đến không đi không ở lại 
không thân không chấp chẳng hình hài 
không khởi niệm tâm không khổ ải 
không cộng nghiệp thời nghiệp bất lai

em hái cành sen che giông tố 
ta khơi bão nổi xé tâm thô 
đem hồ lô đổ tràn mê lộ 
hỉ nộ tham sân ngập ngã mồ

không thấy không nghe đời hiện tại 
không quên không nhớ kiếp tương lai 
không oán không hờn không si ái 
không luyến không vương giấc huyễn dài

ta không hiện hữu đời chẳng thiếu
em xuống trần gian đời cũng dư
thiền sư đứng ngóng chuông nhà nguyện
thánh nữ ngồi nghe chú đại bi

em bán thánh kinh lời được mấy
ta buôn chuông mõ lỗ bao nhiêu
thiên đàng bít nẽo rong rêu đắp
tây trúc đường xa tít tắp mù

không


. dzuylynh .