10/15/2014

Bởi Âm Thanh Là Huyền Ngữ Vô Cùng

b ở i  â m  t h a n h  l à  h u y ề n  n g ữ  v ô  c ù n gkhi ngôn ngữ nằm phơi trên giấy trắng
chữ chồng lên thơ thơ lặng chữ câm
kịp đến khi con gió vẫy thi trào
thơ cất tiếng rách toang lời thinh lặng

không có gió thơ chỏng chơ bến vắng
chờ nhịp chèo khua động sắc âm thăng
nhạc trỗi vang thơ xé toạc dấu khằn
thi phổ đã bắt đầu luân vũ dáng

khi thi ngữ bắt đầu giao duyên nhạc
sóng âm thanh rực rỡ ánh tơ vàng
là cuối cùng giai điệu khởi âm vang
phối âm nghĩa là thơ loang ý nhạc

không phải tứ thơ cũng là ý nhạc
thơ lạc vần nhạc cũng vỡ tan hoang
thơ nhạc chênh duyên cung phách lỡ làng
phối âm nghĩa là thơ hòa ý nhạcphùvân.June.20.2012 _ xin đừng khiên cưỡng và lạm dụng thuật ngữ âm nhạc, bởi âm thanh là huyền ngữ vô cùngNo comments:

Post a Comment