4/30/2019

Xin Nhận Nơi Này Là Quê Hương(cho con trai và các cháu hậu duệ VNCH)


Xin nhận nơi này là quê hương
Dẫu cách xa ức vạn dặm trường
Cánh thiên di Việt Thường tan tác
Kiếp tha hương toang hoác từ nay...

Bốn mươi mấy mùa xuân lay lắt
Cánh chim côi góp nhặt tìm nhau
Dẫu ban đầu cơm hẩm cháo rau
Vẫn chiu chắt bọc nhau cuống rún

Bỏ sau lưng quê nhà vỡ vụn
Lấy nơi đây hiệp chủng làm nhà
Nơi nào dung dưỡng cháu con ta
Có no ấm tự do... là đất mẹ!

Nơi đây chẳng bờ tre ruộng lúa
Không tiếng gàu sòng ánh trăng khua
Đã qua rồi một thuở điêu linh
"Tạm dung quốc" an bình hạnh phúc

Hãy tạm gác lưu vong nỗi nhục
Hãy thôi than vãn khúc bi ai
Việt Nam nay chẳng vẹn hình hài
Mong gì phút thái lai tương hợp!

Giặc phương Bắc đông dầy bóng rợp
Chệt Tàu tràn nhơ nhớp non sông
Thái thú Việt cộng đem triều cống
Hỏi còn đâu nòi giống Tiên Rồng?

Xin nhận nơi này là quê hương!


để tưởng nhớ ngày sa vào tay giặc 29 tháng 4 năm 1975 Sơn Trà Mỹ Khê QN
django dzuy lynh - thần ưng tqlc
No comments:

Post a Comment