1/03/2019

Vắng

chiều tà thoi thóp bể đông
em đừng dõi mắt hướng trông về nhà
kể từ sau buổi can qua
còn đâu nữa mảnh sơn hà mà mong...

giặc tràn tận ải biên phòng
vắng quân vệ quốc vắng lòng trung trinh
nhất tề gầm mặt nín thinh
phường bán nước biết nhục vinh là gì

cớ sao vận nước suy vi?
trị vì bởi lũ cuồng si độn đần!
thực thi mạt sách ngu dân
đưa dân tộc đến cùng bần mới kham

vắng trang dũng liệt nước Nam
dư nhiều lắm kẻ sống tham chết từ
vắng hào kiệt vắng anh thư
vắng loa vắng hịch diệt trừ cộng nô

cỡi trên ngọn sóng triều xô
hợp người thất thế thân cô đồng lòng
nổi lên một trận cuồng phong
sát thù trước họa diệt vong giống nòi


hàndạlữ 2019

No comments:

Post a Comment