4/20/2018

Tháng Tư Mưa

tháng tư mưa thưa mưa nhặt
giọt mưa bén như dao cắt
mưa cào rát mặt người qua
mưa đâm vào ta từng nhát
tháng tư mưa pha màu huyết
mưa róc xương người dưới huyệt
mưa bồi nguyệt khuyết đầu non
mưa xói mòn con mắt lệ
ta đi vấp thềm dâu bể
nghe ai khóc kể đêm trường
tóc quấn quan tài thương tiếc
xa biền biệt áo nhà binh
tháng tư mưa còn bịn rịn
vai anh em vịn mà đi
xa nhau dặm nghìn thiên lý
mai sau biết có tương nghì
tháng tư mưa ngang mưa dọc
ta ngồi vọc đất tiền phương
em có thương ta cũ kỷ
như rêu cỏ bám sân trường
phơi khô hạt vô thường vũ
ươm tình cấy vụ mùa sau...


đỗlanchy. thunglũngthángtưmưa
No comments:

Post a Comment