8/21/2017

Bóng Lam Y

mười năm không viết thiền ca
đèn tâm trí huệ xem ra đã mờ
rong chơi trong cõi tình thơ
xếp lam y cất, mà mơ chuyện trần

ái si cũng thể phù vân
hỉ tham bọt bể, nộ sân sóng triều
du hồn lạc chốn hoang tiêu
mõ chuông chơ chỏng, lệch xiêu bồ đoàn

đổ thừa bởi tại đa đoan
mãi mê bóng quế đi hoang bỏ chùa
đêm ngồi ngắm chín sao tua
kim ngân ước có mà mua tặng nàng

tại em hiền dịu đài trang
bóng lam y thấp thoáng ngang cửa thiền
phút giây miếu đổ đền nghiêng
ta quên bẵng kiếp hiện tiền nhân sinh

chong đèn lật mở trang kinh
chân ngôn tuyệt tự, chữ tình vạn thiên
nhớ xưa ta kẻ võ biền
bẻ gươm buông súng về miền thảo lư...

lạc đường, mất dấu chân như
mê tâm huyễn giả, thực hư chẳng tường
tuệ đăng tắt chốn thượng ngươn
bóng lam y hắt trên tường hư vô


vu lan bồn - đinh dậu august 212017. dzuy lynh
No comments:

Post a Comment