6/18/2017

Vui Thú Điền Viên

Ta về sau buổi tan hàng
Tìm nơi cõi vắng thảo trang dã điền
Lính già vui thú điền viên
Bẻ gươm chôn súng, làm tiên trên đời
Chén trà nậm rượu đầy vơi
Lánh xa cuộc thế bời bời nhiễu nhương
Sáng nghe nhịp gõ giọt sương
Cút thay tiếng Quốc đêm trường tịch liêu
Cuộc trần dài ngắn bao nhiêu
Cân đai áo mão tan tiêu bạc sờn
Ẩn thân cùng cốc tiêu sơn
Cân đong đo đếm thiệt hơn làm gì
Gói chùm tham hận sân si
Vùi ba tấc đất đen sì, an cư!
Phù vân phiêu lãng ảo hư
Ta về vui chốn thảo lư hưởng nhàn...


đỗlanchy_06.06.2017.

No comments:

Post a Comment